În atenția cadrelor didactice care au vârsta de pensionare și doresc să fie menținuți în activitate ca titulari peste vârsta de pensionare

Conform OMEN 5485/13.11.2017 – Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019

Art. 28 (1) Personalul didactic din învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul științific de doctor, care dovedește competenţă profesională deosebită, poate fi menținut ca titular, în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2018, la cerere, conform prezentei Metodologii.

(2) Condiţiile legale de pensionare, luând în calcul limita de vârstă şi stagiul de cotizare, la data de 1 septembrie 2018, sunt:

  1. a) pentru femei, vârsta la ieșirea la pensie, 60 ani şi 11 luni, 30 ani şi 11 luni stagiul complet de cotizare, respectiv 15 ani stagiul minim de cotizare;
  2. b) pentru bărbați, vârsta la ieșirea la pensie, 65 ani, 35 ani stagiul complet de cotizare, respectiv 15 ani stagiul minim de cotizare.

(3) În vederea menținerii în activitate ca titular în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2018, în anul şcolar 2018-2019, personalul didactic care se încadrează în prevederile alin. (1) şi (2) se adresează, în scris, consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, până la data prevăzută în Calendar. Cererile sunt însoţite de documentele justificative privind activitatea didactică şi ştiinţifică.

(4) În perioada prevăzută de Calendar, cererile cadrelor didactice care se încadrează în prevederile alin. (1) şi (2) se analizează şi se aprobă de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în funcţie de evoluţia demografică la nivel local, de planurile de şcolarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal şi de evoluţia planurilor-cadru de învăţământ.

(5) La nivelul unităţilor de învăţământ pot fi aprobate numai cererile cadrelor didactice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  1. a) se încadrează în prevederile alin. (1) şi (2);
  2. b) posturile didactice/catedrele pe care sunt titulare, conform actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, sunt complete şi viabile în anul şcolar 2018-2019, luând în considerare şi prevederile art. 262 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
  3. c) la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ, în care urmează să fie menținute în activitate ca titulare în funcţia didactică peste vârsta de pensionare, nu există reducere de activitate la catedrele pe care cadrele didactice respective sunt titulare şi nu este necesară completarea/întregirea normei didactice de predare-învățare-evaluare altor cadre didactice titulare din unităţile de învăţământ respective, cu ore din catedra pe care sunt titulare cadrele didactice care urmează să fie menținute în activitate în funcţia didactică peste vârsta de pensionare.

(6) Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, comunică, la termenul prevăzut în Calendar, inspectoratului şcolar şi cadrelor didactice acordul/refuzul motivat privind menţinerea în activitate ca titular a personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2018, în anul şcolar 2018-2019.

Comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului şcolar, verifică situaţiile transmise de unităţile de învăţământ, întocmeşte listele finale cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare până la data de 1 septembrie 2018 care solicită menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2018, în anul şcolar 2018-2019 şi le prezintă spre validare consiliului de 22 administraţie al inspectoratului şcolar, însoţite de lista cadrelor didactice titulare detaşate în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate.

(7) Listele finale validate de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, se afişează la inspectoratul şcolar la termenul prevăzut în Calendar. La inspectoratul şcolar se afişează şi listele care cuprind cadrele didactice ale căror cereri de menţinere în activitate ca titular în funcţia didactică peste vârsta de pensionare, în anul şcolar 2018-2019, au fost respinse la nivelul unităţilor de învăţământsau la nivelul inspectoratului şcolar cu precizarea motivului pentru care au fost respinse. La validarea listelor finale cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare până la data de 1 septembrie 2018 care solicită menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar trebuie să ţină seama dacă la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti se asigură numărul necesar de posturi didactice/catedre vacante în vederea soluţionării restrângerilor de activitate cadrelor didactice titulare detaşate în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate.

(8) Contestaţiile se depun, în scris, la inspectoratul şcolar, în perioada prevăzută în Calendar şi reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Contestațiile se soluţionează de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar conform Calendarului, iar hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar prin care se soluționează aceste contestații este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ competentă.

(9) După soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, inspectorul şcolar general emite decizia privind menţinerea în activitate ca titular a personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2018, în anul şcolar 2018-2019.

(10) În condițiile în care, până la data de 1 septembrie 2018, se constată că, din cauza reducerii numărului de ore în disciplină, nu mai este îndeplinită condiția de la alin. (5) lit. b)sau lit. c), inspectoratul școlar revocă decizia privind menţinerea în activitate ca titular a personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2018, în anul şcolar 2018-2019.

Conform calendarului mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018 – 2019

Data de depunere și înregistrarea la secretariatele unităților de învățământ a cererilor  de menținere în activitate ca titular în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2018, în anul şcolar 2018-2019, este până la 26 ianuarie 2018

Vârsta maximă la 31.08.2018 nu trebuie să depășească

Femei : 63 ani și 11 luni

Bărbați: 68 ani.

 

0
0

Scrie un mesaj